Gratis enkätverktyg för medlemmar av "Stockholm universitet" och andra universitet och högskolor.
Skaffa ditt gratiskonto nu!

VERBAL DEL 2
0 %

1. Obama lade aldrig ______ för att få med sig Republikanerna i kongressen på kompromisser, han avstod helst från att ens tala med dem.

2. Ett sätt att föreställa sig ______ processer är i analogi med s.k. urnmodeller inom sannolikhetsteorin.

3. Många förslag till internationella hjälpspråk har tillkommit och spritts på grund av ______ hos skapare och anhängare. Fältet har dock visat sig vara konfliktfyllt, och anhängarna av ett visst språk bildar ofta något som liknar en sekt med egna konferenser, tidskrifter, propagandablad och ______ mot andra.

4. Patientsäkerhetslagen reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens personliga ansvar ______ patienten. I samma lag framgår att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete ______ vetenskap och beprövad erfarenhet.

5. I experiment på möss har forskare identifierat en gen som påverkar hur celler med DNA-skador förstörs i kroppen. Koffein reglerar genens aktivitet ______ de skadade cellerna, som kan bli cancerceller, förstörs mera effektivt. Därför tror forskare nu att koffein kunde användas i ______ för att motverka cellförändringar som kan utvecklas till melanom.

6. Webben och andra ______ medier är det snabbast växande massmediet sedan mitten av 1990-talet men detta unga och ______ medium ställer särskilda krav, inte minst på texten.

7. Nog ______ han frapperande likheter med en annan hal typ av vår tid; Silvio Berlusconi. Backslick och spetsiga italienska dojor som sticker fram till allas ______.

8. Benämningen modernism avser vanligen de nya ______ litterära strömningarna vid sekelskiftet och i början av 1900-talet vilkas experimentella inriktning kommit att prägla stora delar av århundradets senare litteratur. Termen har ______ i bl.a. anglosaxisk och nordisk litteraturforskning, medan man i Tyskland undviker den.

9. Sentas fotografier föreställer havshorisonter samt oljeskadade fåglar och ______ i fonden med starkt klickande ljud. Ljuseffekterna är oerhört ______ i den här föreställningen.

10. Apologeterna påstår, också det förenklat uttryckt, att visserligen tog ______ hand om arvet från antiken men de granskade det kritiskt.