Inledning

Thank you for using WebbEnkäter. WebbEnkäter is a service provided by Switzerland-based company enuvo GmbH, later referred to as "WebbEnkäter", "enuvo", "we", "our" and similar.

Dessa Användarvillkor (”Användarvillkor”) innehåller villkoren enligt vilka enuvo och dess dotterbolag tillhandahåller sina Tjänster till dig och beskriver hur du kan få tillgång till och använda Tjänsterna.

Vi hänvisar till kombinationen av dessa Användarvillkor och eventuella tillämpliga Ytterligare villkor tillsammans som dessa ”Villkor”.

Om du ska använda Tjänsterna på uppdrag från en organisation, godkänner du dessa Villkor på den organisationens vägnar och du försäkrar att du har tillstånd att göra det. I så fall hänvisar ”du” och ”din” till den organisationen.

Dessa villkor har tagits fram och skrivits på engelska. Om den översatta versionen skiljer sig från den engelska versionen gäller den engelska versionen, förutom där det inte är tillåtet enligt gällande lag. The original Terms written in English can be found here: Terms of Use

Avgifter och betalningar

Avgifter för Tjänster

Du samtycker till att betala enuvo alla avgifter för varje Tjänst du köper eller använder, enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för Tjänsten ifråga. I förekommande fall kommer du att debiteras via den faktureringsmetod du väljer via din kontohanteringssida.

Skatter

Om inget anges är du ansvarig för all skatt och moms förknippad med försäljningen av Tjänsterna, inklusive alla relaterade straffavgifter och ränta (sammantaget: ”Skatter”). Du betalar enuvo för Tjänsterna utan avdrag för Skatter. Om enuvo är skyldigt att samla in eller betala Skatter, kommer Skatterna att faktureras till dig.

Prisändringar

enuvo kan ändra avgifterna som debiteras för Tjänsterna när som helst, förutsatt att, för Tjänster som debiteras genom abonnemang, ändringen endast träder i kraft i slutet av den då gällande faktureringscykeln för abonnemanget. enuvo kommer skriftligen och inom skälig tid att ge dig förhandsbesked beträffande en sådan ändring av avgifterna så att du får möjlighet att säga upp ditt abonnemang innan ändringen träder i kraft.

Ångerrätt

Om du är konsument har du 14 dagar på dig, från abonnemangets startdatum, att utöva din rätt att ångra dig utan att ange orsak, under förutsättning att du inte har dragit fördel av eller börjat använda Tjänsterna innan slutet av denna 14-dagarsperiod. The customer must notify enuvo in writing (email, letter, etc.) within the specified period. It is up to the consumer to prove that their notification was sent and received within deadline.

You are considered to have benefited from or started to use the Services if, starting from the moment of your paid upgrade, at least one survey has collected at least one new answer (meaning that you have shared your survey and collected new answers) or if you have used your newly acquired privileges to process or export your collected responses.

Any external costs that enuvo had to bear during the initial payment (e.g. credit card fees) will be deducted from the refund amount. Additionally, the cost of reimbursement as well as a proportionate handling fee may be charged to the consumer.

Sekretess

Sekretess

When using our Services, you may submit content such as your personal data, personal data of others, as well as many different types of content.

We understand that by using our Services, you are trusting us to treat your content appropriately. The protection and confidentiality of your data has always been very important to us. We have and will never sell your data to third parties.

Please review our full Privacy Policy to learn more about how we protect your data: Integritetspolicy

Konfidentiell information

enuvo behandlar ditt Innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas ut endast i enlighet med dessa Villkor (inklusive enuvos sekretesspolicyer).

However, enuvo kan lämna ut ditt Innehåll när detta krävs enligt lag men endast efter det att enuvo, om lagen tillåter det, har använt kommersiellt rimliga metoder för att underrätta dig i syfte att ge dig möjlighet att bestrida skyldigheten att lämna ut informationen.

Säkerhet

enuvo lagrar och bearbetar ditt Innehåll på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. enuvo har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policyer och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll.

enuvo testar och utvärderar med regelbundna intervall effektiviteten hos dessa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa hanteringens säkerhet.

Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)

Godkännande av hantering

Genom att du efterfrågar Tjänsterna och godkänner dessa Villkor och enuvos sekretesspolicyer ger du oss även godkännande att hantera personuppgifter som samlas in av dig via Tjänsten, på dina vägnar.

Kundförpliktelser

Du framhåller och försäkrar härmed att du är berättigad att överföra personuppgifter till enuvo så att enuvo lagenligt kan behandla och överföra personuppgifterna i enlighet med dessa Villkor. Du skall försäkra att relevanta registrerade personer har informerats om, och har gett sitt tillstånd till, sådan användning , hantering och överföring enligt kraven i alla gällande dataskyddslagar och är ensam ansvarig för att de personuppgifter som hanteras av enuvo vid tillhandahållandet av Tjänsterna är korrekta, har hög kvalitet och är lagenliga.

enuvos förpliktelser

I de fall då enuvo hanterar personuppgifter på dina vägnar gäller att:

 1. De gör endast detta i enlighet med dokumenterade instruktioner från dig och i enlighet med gällande lagstiftning, vilket även inkluderar överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation, och parterna är överens om att dessa villkor och enuvos sekretesspolicyer utgör sådana dokumenterade instruktioner;
 2. De försäkrar att all enuvo-personal som är involverad i hanteringen av personuppgifter har förbundit sig att behandla uppgifterna konfidentiellt;
 3. I de fall där det gäller dig och när det är tekniskt möjligt, skall de göra information tillgänglig som gör det möjligt för dig att visa att du uppfyller dina förpliktelser enligt Artikel 28 i GDPR där sådan information hålls av enuvo och inte är på annat sätt tillgänglig för dig via ditt konto och dina användarområden på enuvos webbplatser, under förutsättning att du meddelar enuvo minst 14 dagar i förväg om en sådan informationsförfrågan;
 4. De skall utan dröjsmål meddela dig om alla förfrågningar som erhålls direkt från en registrerad person avseende personuppgifter för denna registrerade person som har skickats via Tjänsterna;
 5. De skall inte bevara personuppgifter från ditt konto som du har raderat, förutom för att uppfylla gällande lagar och regler eller lagring av rutinmässiga säkerhetskopior som gjorts i beredskaps- och kontinuitetssyfte.

Underordnade betalväxel

enuvo anlitar betrodda partners för att hantera vissa delar av våra Tjänster (”underordnade betalväxlar”). Genom att godkänna dessa Villkor ger du enuvo en allmän auktorisering att anlita underordnade betalväxlar, i enlighet med kraven som beskrivs här.

Skyldigheter

enuvo är ansvariga för sina underordnade betalväxlars handlingar och underlåtenhet att handla i samma utsträckning som enuvo skulle vara ansvariga om de utförde tjänsterna för var och en av dessa underordnade betalväxlar direkt enligt dessa Villkor, såvida inte annat anges i dessa Villkor, och enuvo försäkrar att alla underordnade betalväxlar på listan över underordnade betalväxlar är bundna av avtalsvillkor som i allt väsentligt inte är mindre betungande än de som anges i dessa Villkor.

Säkerhetsincidenter

Om enuvo får vetskap om någon obehörig eller olaglig åtkomst till, eller förvärv, ändring, användning, utlämnande eller förstöring av, personuppgifter (”Säkerhetsincident”), kommer enuvo att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig utan oskäligt dröjsmål, och under alla omständigheter inom 72 timmar efter att de får vetskap om Säkerhetsincidenten. enuvo kommer också att i rimligaste mån samarbeta med dig i samband med eventuella utredningar i relation till en Säkerhetsincident genom att förbereda obligatorisk dokumentation, och tillhandahålla annan information som du rimligen kan begära i relation till en Säkerhetsincident, i de fall då du inte redan har tillgång till sådan information på ditt konto eller online genom uppdateringar som tillhandahålls av enuvo.

Data Processing Addendum (DPA) according to Article 28 Section 3 GDPR

We offer our customers the opportunity to enter into an agreement with us for processing their personal data. This agreement complies with all requirements and regulations of the GDPR.

How to execute this DPA with us:

 1. Download this document: Data Processing Addendum
 2. Complete your details on pages 1 and 5 of the document.
 3. Have the document signed by your Data Protection Officer(s) on page 5.
 4. Send us the signed document as PDF to support@webbenkater.com. Important: Please include your customer ID in the email so that we can clearly assign the agreement to you.

We will send you an acknowledgement of receipt, to confirm the conclusion of the agreement, as soon as possible after the completed and signed document has been received.

Ditt innehåll

Du behåller äganderätten till ditt Innehåll

Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt Innehåll. enuvo gör inget anspråk på något av ditt Innehåll. Dessa Villkor ger oss inte någon licens eller rättighet till ditt Innehåll utom de begränsade rättigheter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt på det sätt som beskrivs i övrigt i dessa Villkor.

Reference Customers

We may identify you (by name and logo) as a customer on our website and on other promotional materials.

Användarinnehåll

Användarinnehåll

Tjänsterna visar innehåll som tillhandahålls av andra som inte ägs av enuvo. Ansvaret för sådant innehåll ligger uteslutande hos den enhet som gör det tillgängligt. Av samma anledning är du ansvarig för ditt eget Innehåll och du måste säkerställa att du har alla rättigheter och tillstånd som behövs för att använda det Innehållet i samband med Tjänsterna. enuvo är inte ansvarigt för några åtgärder du vidtar med avseende på ditt Innehåll, t.ex. om du delar det offentligt. Använd inte innehållet från Tjänsterna såvida du inte först har fått tillstånd av ägaren eller på annat sätt är bemyndigad av lagen att göra det.

Granskning av innehåll

Du godkänner att enuvo, för att säkerställa efterlevnad av juridiska skyldigheter, kan behöva granska innehåll som skickas till Tjänsterna för att avgöra om det är olagligt eller om det strider mot dessa Villkor (exempelvis när olagligt innehåll rapporteras till oss). Vi kan även modifiera, förhindra åtkomst till, ta bort eller vägra visa innehåll som vi anser strider mot lagen eller mot dessa Villkor. enuvo har emellertid i övrigt ingen skyldighet att övervaka eller granska något innehåll som skickas in till Tjänsterna.

Kontohantering

Skydda ditt lösenord

Om enuvo har utfärdat ett konto till dig i samband med din användning av Tjänsterna är du ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt det kontot. Om du blir medveten om obehörig tillgång till ditt konto, ska du underrätta enuvo omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas av en person per konto.

Håll dina uppgifter aktuella

enuvo skickar ibland meddelanden till e-postadressen som har registrerats med ditt konto. Du måste hålla din e-postadress och, i förekommande fall, dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifterna som är förknippade med ditt konto, aktuella. Ett konto kontrolleras av den juridiska person vars e-postadress har registrerats med kontot.

Kom ihåg att säkerhetskopiera

Du ansvarar för att ditt Innehåll upprätthålls, skyddas och säkerhetskopieras. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer enuvo inte att hållas ansvarigt för eventuell underlåtelse att lagra ditt Innehåll, eller för Innehåll som skadas eller förloras.

Användarkrav

Juridisk person

Om du är en individ får du endast använda Tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med enuvo. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda Tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa Villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa Villkor.

Regelefterlevnad

Du intygar att du kommer att följa alla lagar och bestämmelser som gäller din användning av Tjänsterna.

Ditt ansvar

Du är ansvarig för ditt uppförande, ditt Innehåll och dina kommunikationer med andra personer medan du använder Tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder Tjänsterna:

 1. Du får inte köpa, använda eller komma åt Tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.
 2. Du får inte använda Tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.
 3. Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av enuvo (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att genomföra en enkät som vi har stängt p.g.a. en kränkning av Villkoren).
 4. Om du inte har fått skriftligt tillstånd av enuvo, får du inte skanna eller testa sårbarheten hos något enuvo-system eller -nätverk.
 5. Om du inte har fått skriftligt tillstånd från enuvo, får du inte använda någon handbok eller något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra Tjänster görs tillgängliga genom.
 6. Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte neka andra åtkomst till eller backkompilera Tjänsterna, eller försöka göra det.
 7. Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Tjänsterna.
 8. Du får inte använda Tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt användningsmönster, och som påverkar Tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. enuvo kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för enuvo godtagbar nivå.
 9. Du får inte använda Tjänsterna för att göra intrång i andras immateriella rättigheter eller för olaglig verksamhet.
 10. Om du inte har fått skriftligt tillstånd från enuvo, får du inte sälja Tjänsterna vidare eller hyra ut dem.
 11. Du får inte registrera konton med användning av ”botar” eller andra automatiserade metoder.

Upphävande och uppsägning av tjänster

Av dig

Du kan säga upp ditt Abonnemang när som helst på din kontosida. Sådan uppsägning resulterar i att ditt konto inaktiveras eller stängs av och att du inte längre kommer åt kontot, samt att det innehåll du har samlat in genom användning av Tjänsterna raderas. Uppsägningen bekräftas omedelbart och du debiteras inte igen för det Abonnemanget såvida du inte köper ett nytt abonnemang. Om du säger upp ett Abonnemang mitt i en faktureringscykel, får du inte någon återbetalning för någon del av den ej använda tiden i den faktureringscykeln såvida du inte säger upp dessa Villkor av något av följande skäl: (a) vi har begått en väsentlig överträdelse mot dessa Villkor och underlåtit att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att du har underrättat oss skriftligen; eller (b) en återbetalning krävs enligt lagen.

Av enuvo

Dessutom kan enuvo begränsa, upphäva eller säga upp Tjänsterna:

 1. om du underlåter att följa bestämmelserna i dessa Villkor
 2. om du använder Tjänsterna på ett sätt som orsakar rättsligt ansvar för oss eller som stör andras användning av Tjänsterna; eller
 3. om vi håller på att utreda misstänkt felaktigt uppförande från din sida
 4. if we receive an illegitimate chargeback request from a payment provider for Services we have already delivered to you

Om vi begränsar, upphäver eller säger upp Tjänsterna, försöker vi meddela dig i förväg och ge dig en möjlighet att exportera en kopia av ditt Innehåll från den Tjänsten. Emellertid kan det uppstå tidskänsliga situationer då enuvo kan bestämma att vi behöver vidta omedelbar åtgärd utan att meddela dig. enuvo kommer att använda kommersiellt rimliga metoder för att begränsa omfattningen och längden på eventuella begränsningar och uppsägningar under detta Avsnitt på enligt vad som behövs för att åtgärda problemet som föranledde åtgärden ifråga. enuvo har ingen skyldighet att bevara ditt Innehåll efter uppsägningen av den tillämpliga Tjänsten.

Ytterligare åtgärder

Om enuvo upphör att tillhandahålla Tjänsterna till dig på grund av att du på upprepat eller flagrant sätt överträder dessa Villkor, kan enuvo vidta åtgärder för att förhindra att du fortsätter använda Tjänsterna, inklusive genom att blockera din IP-adress.

Ändringar och uppdateringar

Ändringar av villkoren

enuvo kan ändra dessa Villkor när som helst av olika skäl, exempelvis för att återspegla ändringar i gällande lag eller uppdateringar av Tjänster, samt för anpassning till nya Tjänster eller ny funktionalitet. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på enuvos webbplats. Om enuvo anser att ett tillägg är väsentligt underrättas du av enuvo via e-post. Meddelanden beträffande tillägg kan även läggas upp på enuvos blogg eller visas när du loggar in på ditt konto. Ändringar träder i kraft tidigast den dag de läggs upp offentligt. För att vissa ändringar ska träda i kraft kan tillämplig lag kräva att enuvo erhåller ditt samtycke till ändringarna ifråga, eller att du får tillräckligt förhandsmeddelande. Om du inte vill samtycka till eventuella ändringar av villkoren beträffande en Tjänst, ska du upphöra att använda den Tjänsten, eftersom din fortsatta användning av Tjänsterna indikerar att du samtycker till att bindas av de uppdaterade villkoren.

Ändringar av Tjänsterna

enuvo ändrar och förbättrar Tjänsterna konstant. enuvo kan lägga till, ändra eller ta bort funktioner från en Tjänst när som helst utan att meddela dig i förväg. enuvo kan även begränsa, upphäva eller avsluta en Tjänst efter eget gottfinnande. Om enuvo avslutar en Tjänst, ger vi dig ett förhandsmeddelande inom skälig tid så att du får möjlighet att exportera en kopia av ditt Innehåll från Tjänsten ifråga. enuvo kan avlägsna innehållet från Tjänsterna när som helst efter eget gottfinnande, även om vi försöker underrätta dig innan vi gör det om det påverkar dig väsentligt och om det är möjligt under omständigheterna.

Nedgraderingar

Nedgradering av din kontoplan kan göra att du förlorar kontots innehåll, funktioner, egenskaper eller kapacitet.

Friskrivning och begränsning av ansvar

Friskrivning

Även om det är i enuvos intresse att ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder Tjänsterna, finns det vissa saker vi inte utlovar. Vi försöker hålla våra online-tjänster i drift men de kan vara otillgängliga då och då av flera olika skäl. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM UTTRYCKLIGEN UPPGES I DESSA VILLKOR OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK OCH ENUVO GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ELLER NÅGRA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER KORREKTHET.

Undantag från visst ansvar

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER ENUVO, DESS DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR (A) NÅGRA SOM HELST INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SKADOR I AVSKRÄCKANDE SYFTE, ELLER (B) FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET ELLER DATA, UTEBLIVEN VERKSAMHET, INTÄKTER ELLER VINSTER (I VARDERA FALLET VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT), SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR, OCH VARE SIG BASERAT PÅ AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT, STRIKT SKYLDIGHET ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM ENUVO HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM EN GOTTGÖRELSE MISSLYCKAS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

Begränsning av ansvar

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DEN SAMMANLAGDA ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR ENUVO, DESS DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA DET LÄGRE AV: (A) BELOPPEN SOM HAR BETALATS AV DIG TILL ENUVO FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA I FRÅGA INOM EN PERIOD PÅ 12 MÅNADER FÖRE HÄNDELSEN SOM GAV UPPHOV TILL ANSVARSSKYLDIGHETEN; OCH (B) 200,00 USD.

Konsumenter

Vi inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument, begränsas dina konsumenträttigheter inte av någonting i dessa villkor.

Företag

Om du är en verksamhet ska du hålla enuvo och dess dotterbolag, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från allt ansvar, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och skäliga advokatarvoden) som uppstår från tredje parts anspråk beträffande eller i samband med din eller dina slutanvändares användning av Tjänsterna eller överträdelse av dessa Villkor, i den utsträckning sådana skyldigheter, skador och kostnader har orsakats av dig eller dina slutanvändare.

Upphandlande enhet

Vem du ingår avtal med

Om inget annat anges med avseende på en viss Tjänst, tillhandahålls Tjänsterna av, och du ingår avtal med, enuvo GmbH, Switzerland.

enuvo GmbH

För alla tjänster som tillhandahålls av enuvo GmbH, gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den Tjänsten:

Andra Villkor

Hela avtalet

Dessa Villkor (inklusive Ytterligare villkor) utgör hela avtalet mellan dig och enuvo, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga och muntliga överenskommelser och villkor beträffande ämnet. Eventuella villkor på en inköpsorder eller ett liknande dokument som utfärdas av dig gäller inte Tjänsterna, åsidosätter eller utgör inte någon del av dessa Villkor, och är ogiltiga.

Tolkning

Användningen av termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”såsom” och liknande, anses inte begränsa vad som annars kan inkluderas.

Inga undantag

En parts underlåtelse eller försening att tillämpa någon bestämmelse enligt dessa villkor upphäver inte deras rätt att göra detta vid ett senare tillfälle.

Företräde

Om en konflikt skulle uppstå har Ytterligare villkor företräde framför dessa Användarvillkor med hänsyn till de tjänster som de Ytterligare villkoren gäller för.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar av en behörig domstol skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av villkoren, som ska förbli giltiga fullt ut.