Inledning

enuvo Ltd liab. Co – betecknad som "enuvo" i den text som följer – driver tjänsten "WebbEnkäter" (respektive Enquêtes Maken, KyselyNetti, Online Anketler, Online Encuesta, Online Pesquisa, Online Undersøgelse, Online Undersøkelse, Sondage Online, Sondaggio Online, Umfrage Online, eSurvey Creator). Tjänsten WebbEnkäter är webbaserad tjänst som låter WebbEnkäter-kunden - betecknad som "kunden" i den text som följer - att skapa och genomföra Internetbaserade online-enkäter.

Villkorens omfattning

enuvo tillhandahåller sin tjänst endast på basis av dessa villkor - oavsett om det är kostnadsfritt eller kostnadsbelagt. Andra allmänna eller särskilda villkor från enuvo och kunden är inte tillämpliga.

Avtalets ikrafraftträdande och avtalets villkor

Användandet av tjänsten kräver att kunden i förväg registerar sig hos WebbEnkäter. enuvo förbehåller sig rätten att avvisa genomförandet av ett avtal i enskilda fall. Kunden måste lämna riktiga personuppgifter.

Specifikation av tjänster

Kunden får rätt att använda tjänsten i hans/hennes egen takt i samband med specificering av tjänster/prislista i enlighet med respektive tekniska och operativa möjligheter. Tjänstens design, struktur och omfattningen av dess funktioner, med särskilt avseende på innehållets visuella presentation, står under enuvos godtycke. Kunden äger inte rätt att utöva inflytande på detta, såvida inte en annan överenskommelse har ingåtts. enuvo har rätt att sätta sitt emblem på tjänsterna samt de skapade enkäterna eller markera dem med andra meddelanden och annonser. Det är endast möjligt att byta ut eller ta bort dessa efter individuell överenskommelse.

Kundens skyldigheter

 1. Kunden får inte ge tillgång till sitt användarkonto till tredje parter.
 2. Kunden måste hålla inloggningsuppgifter och lösenord hemliga för tredje parter.
 3. Kunden måste av säkerhetsskäl byta lösenord regelbundet. Han/hon kan när som helst byta lösenord. Om kunden misstänker att en tredje part känner till lösenordet måste han/hon byta det omedelbart.
 4. Om enuvo hyser en rimlig misstanke om att kundens åtkomstuppgifter utan tillåtelse använts av tredje part, har enuvo rätt att stänga av hans/hennes åtkomst. I sådana fall får kunden nya åtkomstuppgifterav enuvo.
 5. Enligt paragraferna (1) – (4) avser begreppet tredje part inte kunders medarbetare som utgör juridiska personer eller offentliga inrättningar. Kunden måste dock vid sådana fall vara medveten om att endast medarbetare som behövs för att utföra kundens uppgifter får tillgång till åtkomstdatan.
 6. Kunden får endast använda tjänsten för dess avsedda ändamål – att utföra enkätundersökningar – och inte på något okonventionellt sätt. Framför allt får han/hon inte missbruka tjänsten, t.ex. genom att skicka reklam med e-post (spamma) eller skräppost.
 7. Kunden förbinder sig att inte publicera något innehåll som kan bli till olägenhet för allmänheten och väcka anstöt. Han/hon förbinder sig särskilt att inte publicera något sexuellt anstötligt, rasistiskt, radikalt och inhumant eller föraktfullt innehåll.
 8. Kunden måste omedelbart meddela enuvo vid förändring av för enuvo relevant data, så som adressbyte, befogenhet att företräda och andra händelser.
 9. Om kunden bryter mot sina skyldigheter har enuvo rätt att ta bort innehållet från Internet utan varning och på kundens bekostnad och häva avtalet utan föregående meddelande.
 10. Kunden måste se till tjänstens infrastruktur inte överbelastas av överdriven användning. Överdriven användning inträffar när en kunds enkäter besöks mer än 3000 gånger per dag. Vid sådana fall måste kunden be om ett specialerbjudande från leverantören (enuvo).

Avtalets upphörande

 1. Avtalet måste sägas upp skriftligen – per e-post, fax eller brev – eller kan sägas direkt i WebbEnkäter.
 2. Båda parter förbehåller sig rätten till extraordinär uppsägning. I vilket fall har enuvo rätt till extraordinär uppsägning om kunden bryter mot dessa villkor eller annan tillämpning av användarvillkor från enuvo.
 3. enuvo har behörighet att dra in tjänster för vilka kunden inte betalar för, när som helst utan förvarning, eller erbjuda sådana tjänster för en avgift.

Radera enkäter, adresser, enkätresultat, etc.

Trettio dagar efter avtalets upphörande har enuvo rätt att oåterkalleligen radera all data förmedlad av kunden, så som enkäterna, enkätdeltagarna och enkätresultaten, utan förvarning.

Tillgänglighet, datalagring och support

 1. enuvo tillhandahåller i allmänhet tjänsten utan avbrott. enuvo kan dock inte garantera att tjänsten är kontinuerligt tillgänglig och fungerar utan restriktioner. Det kan dessutom inte uteslutas att förseningar och störningar sker under förmedlandet av tjänster, på grund av olyckor och omständigheter som är bortom enuvos påverkan, t.ex. tillgång till internet eller värdtjänsten, som tillhandhålls av ett webbhotell (tredje part).
 2. Störningar som enuvo inte är ansvarig för såväl som avbrott på grund av underhållsarbete etc, ger varken kunden rätt till uppsägning eller ersättning för skada.
 3. enuvo säkrar datan en gång per natt. Kunden är skyldig att regelbundet spara alla enkäter, adressregister och enkätresultat som han/hon skapat, i lämpliga tidsintervaller, genom att ladda ned dem. enuvo påminner kunden om att data kan förloras även när den sparas på ett riktigt sätt. Kunden är därmed förpliktad att regelbundet spara data så som enkätresultat och adresser genom att ladda ned dem.
 4. enuvos tjänsteomfång tillhandahåller inte support för detta eftersom det är självförklarande och kontextspecifik hjälp finns tillgänglig online.

Garanti

 1. Under avtalstiden garanterar enuvo att tjänsten som enuvo tillhandahåller uppfyller de överenskomna funktionerna. Men en förutsättning för garantin är dock att tjänsten tillhandhålls i enlighet med avtalet.
 2. Om reproducerbara fel sker under garantiperioden måste kunden skriftligen meddela enuvo om de observerade felen och exakt specificera vilka delar av tjänsten som inte fungerar, varvid enuvo kommer att avhjälpa problemen. Specifikationerna på felsökningslistan som enuvo tillhandahåller kunden via e-post, måste, när så behövs, tas i beaktning. Vid begäran måste kunden ge enuvo den data han/hon använt som kan ha lett till felet och samarbeta tillräckligt med enuvo i att gratis analysera och avhjälpa felet i enlighet med avtalet. enuvo får avhjälpa felet på det sätt som enuvo anser lämpligt.
 3. De avtalsslutande parterna är överens om att det även med den senaste tekniken inte är möjligt att skapa programvara som fungerar felfritt under alla omständigheter i dess tillämpning. Kunden kan på tjänstens hemsida se vilken webbläsare och operativsystem som tjänsten optimerats för vid en given tidpunkt. Inga garantier kan utfästas till kunden om att tjänsten kommer att fungera med andra webbläsare och operativsystem. enuvo har rätt att modifiera dessa systemkrav utan förvarning. Dessa modifikationer utgör inte ett skäl till uppsägning.
 4. Kunden har inte rätt att få ett fel avhjälpt när felet inte är reproducerbart eller inte kan visas som automatiserad data. Därutöver gäller inte garantin i fall där det kan inte bevisas att enuvo är ansvarig för ett visst fel. Mindre fel som inte eller endast i obetydlig grad försämrar tjänstens användbarhet, måste inte avhjälpas av enuvo. Sådana mindre fel motiverar dessutom inte en avgiftssänkning eller ett återkallande av avtalet.
 5. Om kostnader uppstår från felanmälan, som inte uppstår från fel i tjänsterna som tillhandahålls av enuvo, måste kunden kompensera enuvo för de uppkomna kostnaderna efter den tid och det material som krävs, i enlighet med den aktuellt giltiga prislistan från enuvo.
 6. Vid fall av ett garanti- eller ansvarsanspråk mot enuvo måste kundens medvållande beaktas, särskilt vid otillräckliga problemrapporter eller otillräcklig datalagring.

Ansvar

 1. Kunden är ålagd att omedelbart rapportera skador och förluster, där enuvo måste täcka kostnaderna, skriftligen eller få dem registrerade av enuvo.
 2. envuo är endast ansvariga att leverera data när de medvetet orsakat deras förlust eller till följd av grov oaktsamhet och när data kan rekonstrueras från datamaterial som finns tillgänglig i maskinläsbar form och inom rimlig tid. Ytterligare ersättningsanspråk å kundens vägnar är uteslutna. En liknande regel gäller i fall där bristfälliga enkätresultat publicerats på grund tekniska problem.
 3. envuo är inte ansvariga för huruvida enkäterna som utformas av kunden lämpar sig för att uppfylla det syfte som kunden avser med dem. enuvo garanterar därutöver dessutom inte att enkäten kommer att leda till önskad framgång och antal enkätdeltagare.

Användaravgift

Det är för närvarande gratis att använda WebbEnkäter. envuo har rätt att ändra dessa villkor när som helst.

Juridisk tillförlitlighet

Kunden är endast ansvarig för den juridiska tillförlitligheten av de enkäter han/hon utformat och dess innehåll. Kunden ådrar sig att följa rättsliga föreskrifter, särskilt dataskydd, copyright, tävlingsföreskrifter och birättigheter vid hantering av publicerade bilder, akutiska- och filminspelningar (media) så väl som andra dokument och material och att omedelbart befria enuvo och dess partners från alla ersättningsanspråk till följd av kränkning av dessa rättigheter, så länge enuvo inte begått något fel.

Allmän information

Kunden kan endast förmedla rättigheter från avtalet som ingåtts, med dessa villkor som grund, med skriftligt tillstånd av envuo. envuo har rätt att vända sig till, eller ge mandat till tredje parter, att fullgöra sina plikter. Platsen för jurisdiktion och fullgörande – när det är rättsligt tillåtet – är Zurich, Schweiz. Lagarna i Förbundsrepubliken Schweiz gäller för alla rättsförhållanden arrangerade i kontraktet på grundval av dessa villkor.

Zürich, 11.07.2017